Kerygmat

To słowo pochodzi od greckich kerygma, keryssein i oznacza głoszenie, przepowiadanie. W Nowym Testamencie tym terminem określano przepowiadanie Jezusa o nadchodzącym królestwie Bożym, a także głoszenie Jego uczniów o zbawieniu, jakiego Bóg dokonał w Jezusie i o jego dostępności dla każdego, kto uwierzy, bez warunków wstępnych tzn. bez uprzednich zasług (dzisiaj najczęściej to orędzie określa się jako kerygmat). Zbawienie bowiem pochodzi od Boga i nie jest dziełem człowieka tylko darmowej, niezasłużonej łaski ofiarowanej grzesznikom. Kerygmat jest ogłoszeniem tej prawdy i przekonywaniem o jej ciągłej aktualności.
Od niego zaczynali uczniowie, kiedy szli do ludzi, którzy nie znali Jezusa, albo nie wierzyli, że jest On Mesjaszem. Kerygmat rodzi bowiem wiarę. W czasie jego głoszenia wylewa się ona na słuchaczy. Pod jego wpływem niewierzący stają się wierzącymi, zamknięci na Jezusa otwierają się na Niego i uznają za swojego Pana. Kerygmat przynosząc łaskę wiary robi miejsce w człowieku na słuchanie i przyjmowanie całego chrześcijaństwa.
Jest on początkiem relacji człowieka i Boga. Dzisiaj kerygmat jest głoszony w krajach od dawna chrześcijańskich i do ludzi, którzy są ochrzczeni i od dzieciństwa chodzą do kościoła. Kerygmat głoszony tym ludziom ich wiarę ożywia. Sprawia, że chrześcijaństwo przestaje być jedynie spełnianiem wyuczonych zasad i praktyk, a zaczyna żyć kontaktem z Bogiem. Kontaktem, w którym najważniejszą rolę odgrywa miłość Boga większa od moich grzechów i ona – a nie powinność – staje się motywacją do życia.
Kerygmat jest ogłoszeniem zbawienia dokonanego przez Boga w Jezusie.


Jest coś czego Bóg nie może – On ma do Ciebie słabość i nie może przestać Cię kochać. Bóg nadaje sens miłości, której bezmiar w Nim się zawiera i którą obdarza Ciebie bez końca.
Pragnie tylko jednego – abyś Ty dał się pokochać.
Wtedy kiedy jest Ci dobrze – bo to dobro, pokój, radość, które Cię spotyka są od Boga.
Wtedy kiedy jest Ci źle, bo wtedy pragnie wziąć Cię na kolana i przytulić do swojego serca pełnego współczucia i zrozumienia dla twoich uczuć.
Wtedy kiedy odszedłeś daleko od Niego, bo Bóg jest przy Tobie cały czas i mówi:
“Bo góry mogą ustąpić i pagórki się zachwiać, ale miłość moja nie odstąpi od ciebie i nie zachwieje się moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad tobą. “ (Iz 54,10)


Dziś może zadajesz pytanie – A gdzie jest ta miłość, która mnie przytula, a której wogóle nie odczuwam, gdzie jest to przytulenie kiedy słyszę, że jestem zły i do niczego, gdzie jest ta miłośc kiedy choruje i nie ma dla mnie pomocy, gdzie jest ta miłość kiedy nie ma akceptacji i każdy mnie odrzuca? Dlaczego ten świat – cudownie stworzony przez Boga, stał się dla wielu ludzi piekłem?
Bóg ma dla Ciebie odpowiedź – zawarta jest w przypowieści:
“Powiedział też: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, którymi żywiły się świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. (Łk 15 11,21) – to jest ten problem, który oddziela Cię od Boga i Jego miłości.
Trzeba sie przyznać i stanąć w prawdzie o sobie samym –
JESTEM GRZESZNIKIEM
– ten fakt nie zmienia miłości Boga do Ciebie, ten fakt zmienia twoje nastawienie do Boga.


Bóg pełen miłosierdzia nie chce Cię tak pozostawić, On nie chce abyś się czuł zagubiony, osamotniony, z tysiącem pytań bez odpowiedzi i dzisiaj mówi do Ciebie:
“Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. “ (J 3 16,17)
Krew przelana przez Jezusa Chrystusa ratuje życie. Ona oczyszcz Cię z choroby samowystarczalności bez Boga. On wziął na swój krzyż wszystkie grzechy, choroby i nieprawości, poniósł za nie śmierć, choć nigdy się nimi nie zaraził. Na krzyżu umarło wszystko, przez co Bóg nie mógł nazywać Cię swoim dzieckiem.
“On to został wydany za nasze grzechy i wskrzeszony z martwych dla naszego usprawiedliwienia.” (Rz 4,25)
Jezus pokonał szatana – On jest jedynym zwycięzcą! On uwalnia od grzechu i daje Ci wolność !


4 . Co zrobić z tą “wolnością”, którą daje Chrystus? Dobrze wykorzystać J !
Bóg nie ingeruje w twoje życie, niczego Ci nie nakazuje, pragnie tylko abyś nie był względem Niego zimny, ani letni, pragnie twego gorącego serca, pragnie abyś Go kochał – tak jak On Ciebie, nie na 10, 20 czy 60% ale na 100%!
Weź w swoje ręce swoje zbawienie i z odwagą rzuć się w ramiona Jezusa Chrystusa. Oddaj mu swoje życie a zobaczysz, że nic nie ryzykujesz a zyskujesz całą wieczność.
DEZYZJA NALEŻY DO CIEBIE!
“Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną. “ (Ap 3,20)
Jeśli jest Ci trudno wyrazic swoimi słowami przyjęcie Jezusa do swojego życia, to zamieszczamy poniżej krótką modlitwę oddania życia Jezusowi Chrystusowi:
„Panie Jezu Chryste, wybieram Ciebie jako mojego Pana, i z Apostołem Piotrem powtarzam:
Ty jesteś Chrystus Boga Syn, Zbawiciel. Tobie oddaje moją przeszłość, dzień dzisiejszy i przyszłość oraz całą moją wieczność. Ty jesteś moją Prawdą ! Ty jesteś moją Drogą! Moim Życiem i moją Miłością!
Teraz i na wieki. Amen.”


Jezus Chrystus pragnie abyś żył w obfitości łask, dlatego posyła swojego Ducha Świętego.
To On obdarzył Cię wszystkimi darami w dniu chrztu i bierzmowania, i pragnie abyś zaczął z nich korzystać. Wystarczy, że Go poprosisz aby był obecny w Twoim życiu, umacniał każdego dnia twoja decyzję na życie z Jezusem Chrystusem. Twoje życie nabierze pełni, podniesiesz głowę wysoko – bo jak inaczej ma chodzić Syn czy Córa Królewska – jak nie w wolności dzieci Bożych, które znają swoją wartość.
“Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale. “ (Rz 8, 14 – 17)


Na koniec mamy dla Ciebie propozycje, jak wzmocnić swoje nowe życie, co robić aby jak najrzadziej upadać, gdzie szukać pomocy gdy zaczyna braknąć sił i dopadają wątpliwości.
WSPÓLNOTA – “Trwali oni w nauce Apostołów i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.” (Dz 2,42)
Bóg daje drugiego człowieka aby Cię podtrzymywał. Ci, którzy zaufali doświadczają tego nie tylko w zakresie duchowym ale i materialnym, tutaj odnajdują prawdziwych przyjaciół, bez fałszu, oczekiwań takich, którzy sami są gotowi dawać nie oczekując na zapłate czy jaki kolwiek odruch wdzięczności. Ludzi, takich po prostu – z sercem na dłoni. Poszukaj wspólnoty, która będzie odpowiadała twojemu charakterowi, bo pamiętaj – “Bóg buduje na naturze” – nic przeciw Tobie.


KERYGMAT W SŁOWIE BOŻYM
EWANGELIA WG ŚW ŁUKASZA – rozdział 22, 23, 24 (Łk 22-24)
MIŁOŚĆ BOŻA
Księga Rodzaju (Rdz) , rozdział 1 i 2
Psalm (Ps) 139
Księga Izajasza (Iz) 54, 4-10
Księga Jeremiasza (Jr) 31, 2-6
Księga Izajasza (Iz) 49, 14-16
GRZECH
Księga rodzaju (Rdz) 3, 1-24
List Św. Jakuba (Jk) 1, 14-15
List 1 św. Jana (1 J) 1, 8-10
List do Rzymian (Rz) 3, 23
Psalm (Ps) 51, 1-14